Informačná povinnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe týchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane OÚ:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ustanovenie §2 ods. 10 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom pre výkon znaleckej činnosti podľa tohto zákona v súlade s osobitným predpisom (zákonom o ochrane OÚ).

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebude možné vykonať znalecký úkon riadne a výkon znaleckej činnosti bude odmietnutý.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Osobné údaje budú v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov uchovávané 10 rokov od vykonania znaleckého úkonu.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa právo v rozsahu a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

· žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

· namietať spracúvanie osobných údajov,

· na prenosnosť svojich osobných údajov,

· podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Osobné údaje sú spracúvané aj pre potreby evidencie znaleckých úkonov v elektronickom denníku v zmysle Čl. IV §14 ods. 1 a 2 zákona č. 390/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. V zmysle tejto právnej úpravy je znalec zapísaný v zozname MS SR povinný viesť priebežne o svojich úkonoch denník v elektronickej podobe prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených MS SR a zodpovedá za správnosť zapisovaných údajov. Údaje zapisované do denníka využíva MS SR pri plnení úloh