Základný zoznam podkladov potrebný na ohodnotenie jednotlivých typov nehnuteľností:
Ohodnotenie bytu:


- doklad o veku (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie od správcu)

- zmluva k nadobudnutiu

- ak je k dispozícii pôdorys bytuOhodnotenie dokončeného/staršieho rodinného domu:


- doklad o veku (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce alebo čestné vyhlásenie vlastníka)

- zmluva k nadobudnutiu (kúpna, darovacia, ak ho vlastníci stavali tak stačí kolaudačné)

- ak je k dispozícii projekt k RDOhodnotenie rozostavaného rodinného domu:


- právoplatné stavebné povolenie + prípadné zmeny stavby alebo predĺženia lehoty výstavby (resp. právoplatné kolaudačné rozhodnutie)

- projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní - časť architektúra situáciu, pôdorysy a rez, technickú správu

- geometrický plán overený katastrom (ak ešte stavba nie je evidovaná na LV)Ohodnotenie pozemku


- územno-plánovaciu informáciu, resp. právoplatné územné rozhodnute, resp. právoplatné stavebné povolenie

- zmluva k nadobudnutiuOhodnotenie ostatných nehnuteľností


- zoznam podkladov bude upresnený individuálne podľa druhu nehnuteľnostiOstatné otázky:


· podklady stačia kópie, prípadne mi klient požičia originály, ktoré vrátim pri odovzdaní posudku, resp. postačuje, poslať naskenované podklady mailom pred obhliadkou

· vždy je potrebné pri dohodnutí obhliadky uviesť katastrálne územie, číslo listu vlastníctva a pri byte aj číslo bytu

· vypracovanie znaleckého posudku trvá spravidla cca týždeň od obhliadky, resp. doloženia kompletných podkladov